Saturday, 06/06/2020 - 12:19|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO NHU CẦU THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH

UBND TP BẢO LỘC

PHÒNG GD&ĐT

 

Số: 14 /PGDĐT

V/v hướng dẫn báo cáo nhu cầu thăng hạng viên chức, thi nâng ngạch viên chức hành chính và nhu cầu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Bảo Lộc, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc

 

Thực hiện Công văn số 1269/SNV-CCVC ngày 07/12/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2018;

Thực hiện Công văn số 31/SNV-SGDĐT ngày 08/01/2018 của Liên Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn báo cáo nhu cầu thi nâng ngạch viên chức hành chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp và kế hoạch bồi dưỡng CDNN giảng viên, giáo viên mầm non, phổ thông ở các cơ sở giáo dục công lập,

Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện:

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu kĩ Công văn số 31/SNV-SGDĐT ngày 08/01/2018 của Liên Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT và các Thông tư, văn bản được hướng dẫn tại Mục 1 của công văn để triển khai thực hiện, trong đó tập trung nghiên cứu Thông tư số 20,21,22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

2. Báo cáo nhu cầu thăng hạng viên chức giáo viên mầm non, phổ thông, thi nâng ngạch viên chức hành chính:

2.1. Một số lưu ý khi thực hiện:

- Đối tượng đăng ký nhu cầu thăng hạng, nâng ngạch là CBQL, giáo viên, nhân viên đã được tuyển dụng viên chức theo quy định, trừ những người làm việc trước ngày 01/4/1993 (gọi chung là công chức, viên chức).

- Đã đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 20,21,22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ.

- Đảm bảo tiêu chuẩn tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT, trong đó chú ý Giáo viên được tham dự thi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề cùng chức danh nghề nghiệp đang giữ (VD: Hạng IV lên hạng III, Hạng III lên hạng II, Hạng II lên hạng I).

- Công chức, viên chức giáo viên đang hưởng ngạch cũ (được UBND cấp huyện, thành phố trở lên phê duyệt, công nhận) được đề nghị phiên ngang bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 8, Thông tư số 20,21,22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, cụ thể:

+ Bậc mầm non: Công chức viên chức đang hưởng ngạch giáo viên mầm non cao cấp (mã số 15a205) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04); ngạch giáo viên mầm non chính (mã số 15a206) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05); ngạch giáo viên mầm non (mã số 15.115) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06).

+ Bậc tiểu học: Công chức viên chức đang hưởng ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (mã số 15a203) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07); ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a204) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08); ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09).

+ Bậc trung học cơ sở: Công chức viên chức đang hưởng ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10); ngạch giáo viên trung học cơ sở chính (mã số 15a201) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11); ngạch giáo viên trung học cơ sở (mã số 15a202) thì bổ nhiệm vào chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12).

- Đăng ký thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III (đối với mầm non, tiểu học), viên chức cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 5, Thông tư số 20,21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ.

- Đăng ký thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), viên chức cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 4 Thông tư số 20,21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ đối với mầm non, tiểu học và Điều 5 Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ đối với Trung học sơ sở.

- Đăng ký thăng hạng viên chức từ hạng II lên hạng I (đối với trung học sơ sở), viên chức cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 4 Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ.

- Đối với viên chức hành chính khi đăng ký thi nâng ngạch thì thực hiện theo các quy định của Thông tư liên quan được nêu trong Công văn số 31/SNV-SGDĐT.

- Viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức trước 31/12/2018 chưa yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Trong vòng 01 năm kể từ ngày công bố kết quả thi thăng hạng, đơn vị quản lý viên chức có trách nhiệm cử giáo viên đã tham dự thi thăng hạng tham dự khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn theo quy định. Nếu giáo viên không tham gia khóa bồi dưỡng hoặc không đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền không bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng và không bảo lưu kết quả kỳ thi đã tham dự.

2.2. Báo cáo nhu cầu thăng hạng viên chức, thi nâng ngạch viên chức hành chính:

Sau khi xem xét đối tượng, tiêu chuẩn, đảm bảo đủ điều kiện tham gia dự thi thăng hạng viên chức, thi nâng ngạch viên chức hành chính được quy định tại văn bản hướng dẫn của các cấp, các đơn vị trường học đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức, thi nâng ngạch viên chức hành chính theo quy định.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về đối tượng, tiêu chuẩn viên chức tham gia dự thi thăng hạng viên chức, thi nâng ngạch viên chức hành chính của đơn vị.

Các đơn vị báo cáo nhu cầu thi thăng hạng viên chức, thi nâng ngạch viên chức hành chính theo biểu mẫu 1,2,3,4.

* Lưu ý: Các đơn vị trường học tổng hợp, lưu trữ đầy đủ hồ sơ cá nhân đăng ký thi thăng hạng viên chức, thi nâng ngạch viên chức hành chính tại đơn vị đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

3. Báo cáo nhu cầu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng dự thi, cụ thể như sau:

Công chức, viên chức muốn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên ở hạng chức danh đăng ký dự thi và đảm bảo các tiêu chuẩn quy định khác.

Ví dụ: Giáo viên hạng IV muốn đăng ký lên hạng III thì cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III.

Các trường tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và báo cáo số liệu theo biểu mẫu 5 (đính kèm).

4. Hình thức, thời hạn gửi:

- Các trường gửi hồ sơ (01 bộ) gồm:

+ Tờ trình đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức, thi nâng ngạch viên chức hành chính và bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp;

+ Biểu mẫu 1,2,3,4,5 (đính kèm).

- Hồ sơ (01 bộ) gửi về phòng GD&ĐT (qua Văn phòng) và qua mail tccb.baoloc.lamdong@moet.edu.vn chậm nhất trước 15h00 ngày 19/01/2018.

* Lưu ý: Tất cả các trường công lập trực thuộc đều phải báo cáo theo quy định. Những đơn vị báo cáo chậm so với thời gian quy định, Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nhận được văn bản, đề nghị Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ phòng GD&ĐT (qua chuyên viên phụ trách TCCB phòng GD, SĐT: 01688370177)./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TP, PTP;

- Lưu: VT, TCCB.

 

TRƯỞNG PHÒNG

( đã ký )

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hương

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết